รัฐบาลได้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

รัฐบาลได้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 เป็นมาตรการจูงใจด้านภาษีให้กับ บริษัท ต่างชาติในการลงทุนในประเทศไทย อย่างไรก็ตามในขณะที่อัตราภาษีลดลงอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายยังคงเหมือนเดิม ส่งผลให้มีการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายมากขึ้น ลูกค้าของ บริษัท ให้บริการมักต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 3

ดังนั้น บริษัท ผู้ให้บริการเหล่านั้นจะต้องรักษาอัตรากำไรไว้อย่างน้อยร้อยละ 15 แทนร้อยละ 10 เช่นเดิมเพื่อให้ภาษีเงินได้ที่จะต้องเท่ากับยอดเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายซึ่งหมายความว่าไม่มีการคืนเงินภาษี เป็นที่ต้องการ ซึ่งแตกต่างจากภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งสามารถนำส่งเงินไปชำระค่าล่วงเวลาไปยังงวดถัดไปได้ต้องใช้เครดิตภาษีหัก ณ ที่จ่ายในปีเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าผู้เสียภาษีต้องขอคืนเงินในปีเดียวกัน